fbpx

Kako da ti bude super

Jedno od glavnih načela u terpijskom pisanju jeste komunikacija sa našim Unutrašnjim Bićem u skladu sa osnovnim Zakonima Univerzuma. Celokupno postojanje obeležava 7 različitih univerzalnih zakona. Ovi zakoni vrše veliki uticaj na naše stanje svesti, odnosno, pomoću njih možemo da objasnimo niz fenomena koje doživljavamo kako svakodnevno tako i tokom celog života, ali često nismo u stanju da ih protumačimo.

Bilo da su to naše sopstvene misli, snaga našeg sopstvenog uma, „slučajnosti“, različiti nivoi egzistencije (ovaj i onaj svet) – razne polarnosti, različiti ritmovi i ciklusi, energetska (vibraciona) stanja ili čak sudbina, ovi zakoni objašnjavaju gotovo sve mehanizme i nivoe postojanja i stoga predstavljaju osnovno znanje koje može znatno proširiti naše horizonte. Kada se kroz terapijsko pisanje ili neki drugi sistem povežemo sa našim unutrašnjim bićem, onda imamo dobar način da poboljšavamo sopostveni život i efikasno rešavamo brojne životne probleme.

Terapijsko pisanje se zasnivana konceptu – Misli, emocije i delanje: prvo je sve ideja (misao). Sve je duh (energija, vibracija, informacije). Univerzalna svest prožima sve, i sve je rezultat svesti. Celokupna naša stvarnost je proizvod naše sopstvene svesti. Iz tog razloga, svaki izum, svaka akcija i svaki životni događaj postojali su, prvo kao ideja u obliku misli, u našem umu.

Iz tog razloga, svako ljudsko biće je moćan tvorac sopstvene realnosti i može oblikovati sopstvenu sudbinu. Kroz terapisjko pisanje kao metod postižemo jedinstvo i balans između ova tri svojstva, učimo da razumemo njihov odnos i uticaj na naš život, kao načine da preuzmemo kontrolu nad svojim životom i na taj način uspešno rešavamo životne izazove, ostvarimo lični rast i razvoj. Kako to izgleda? Evo glavnih principa:

​1. Načelo duha (mentalnosti, ideje) –prvo je sve ideja (misao)

Sve je duh (energija, vibracija, informacije). Univerzalna svest prožima sve, i sve je rezultat svesti. Celokupna naša stvarnost je proizvod naše sopstvene svesti. Iz tog razloga, svaki izum, svaka akcija i svaki životni događaj postojali su, prvo kao ideja u obliku misli, u našem umu.

Prvo ste zamislili nešto, tj. prvo vam se javila misao, kao što je, na primer, odlazak na izlet sa društvom, ili ste dobili ideju da nešto određeno pojedete a zatim je usledila odgovarajuća akcija i iskustvo, odnosno delo na materijalnom nivou (vaših misli, ideje → vaša volja→ realizacija u stvarnosti).

Iz tog razloga, svako ljudsko biće je takođe moćan tvorac sopstvene realnosti i može oblikovati sopstvenu sudbinu. Kroz terapijsko pisanje kao sisemi metodu, osvešćujemo ovo naše unutrašnje biće i lakše rešavamo životne probleme, rastemo i razvijamo se.

  1. Princip saglasnosti – kako gore, tako dole – kako u velikom, tako i u malom

Zašto je terapijsko pisanje tako efikasno? Sve u našim životima, bez obzira da li spolja ili iznutra, u skladu je sa našim mislima, orijentacijom i verovanjima. Kao gore tako dole, kako iznutra, tako spolja. Sve što se desilo u nečijem životu – samo je odraz njegovog unutrašnjeg. Iz ovog razloga, možete posedovati sopstvene stavove, ali ne i generalizovati, jer svaki čovek je tvorac sopstvene realnosti i stvara svoja uverenja.

Ono što mislite i osećate da odgovara vašim verovanjima uvek se manifestuje kao istina u vašoj sopstvenoj stvarnosti. Sve što percipiramo u spoljnom svetu, uvek je odraz našeg unutrašnjeg stanja. Ako ste usred haotičnih životnih okolnosti, ove spoljne okolnosti su odraz vašeg unutrašnjeg haosa / neravnoteže. Spoljni svijet se automatski prilagođava vašem unutrašnjem stanju. Prema ovom zakonu, makrokosmos je samo odraz mikrokosmosa i obrnuto.

Celokupno postojanje ogleda se u manjim i većim razmerama: bilo u našem oku nevidljivim strukturama mikrokosmosa (atoma, elektrona, protona, ćelije, bakterije, itd) ili delovima makrokosmosa (univerzuma, galaksije, solarnog sistema, planete, ljudi, itd), jer sve što postoji ima istu energetsku osnovu. Kroz terpaijsko pisanje otkrivate vaš eunutrašnje biće i dolazite u sklad sa Univerzumom. Tada se život iz osnova menja na bolje.

  1. Princip ritma i vibracija – sve se vibrira, sve se kreće

Sve teče, od spolja ka unutra i obrnuto. Sve ima svoje plime i oseke. Sve raste i pada. Sve je vibracija. Ovo je objašnjavao i Nikola Tesla koji navodi da ako želite da shvatimo univerzum, treba da mislimo u terminima vibracija i frekvencija. Sve što postoji su „energetska stanja“, koja imaju odgovarajuću frekvenciju (duh, kao što je već pomenuto, se sastoji od energije).

Čvrsta materija je samo kondenzovana energiji koja ima vrlo nisku frekvenciju. Ceo život čoveka je samo nematerijalna projekcija stanja svesti. Ovaj princip opet razjašnjava da su vibracije ključne za naš lični prosperitet i razvoj: život ne stoji i ne treba da stagnira, život teče i sve u životu je sklono promeni. Kruti životni obrasci su antiživot, jer nisu u skladu sa prirodom. Iz ovog razloga je za naše mentalno zdravlje bitno da spoznamo ovaj princip umesto što ostajemo u krutim blokiranim životnim obrascima.

  1. Princip polariteta – sve ima dve strane

Princip polariteta (dualnosti) znači da sve ima dve strane. Stanja dualnosti su svuda u životu i prirodi i deo su naše materijalne stvarnosti: muško i žensko, toplo i hladno, dan i noć, nisko i visoko, pozitivno i negativno, itd. Ne postoje apsoluti, postoje dualnosti koje se sreću i pripadaju jedna drugoj. Jedna strana ne može da postoji bez druge. Princip polarnosti deluje i na psihičkom (mentalnom) planu. Razmotrite emocije i osećaje: ljubav i mržnja, radost i tuga, mir i nemir.

  1. Zakon rezonance – isto privlači isto

U osnovi, zakon rezonance je jedan od najpoznatijih univerzalnih zakona prema kojem energije istog intenziteta (vibracije) privlače jedna drugu. S obzirom da je stanje svesti takođe energija određene vibracije (različita stanja svesti vibriraju na različitim nivoima). Čovek ne privuče uvek u svoj život ono što želi, već ono čime zrači, ili što zrači iz njega. Misli, osećanja, uverenja, ukorijenjeni obrasci razmišljanja kojih ljudi često nisu svjesni vibriraju na određenom nivou, stvarajući određenu duhovno-mentalnu klimu i tako se odražavaju na materijalnu stvarnost, odnosno „kreiraju“ čovekovu materijalnu realnost, odnosno sudbinu.

Iz ovog zakona učimo i da je sve povezano, odvajanje postoji samo u našim glavama, obično kao oblik blokade, u obliku samo nametnute negativne dogme. Deo Zakonu rezonance je i princip korespondencije: ne vidite svet onakav kakav jeste, već ga posmatrate sa svog trenutnog stanja vibracija (vidite svet onakvim kakvi ste vi). Ako je vaš um negativno orijentisan (usmeren na negativnosti), imaćete negativan pogled na svet, pažnju će vam privlačiti samo loše stvari/događaji, što dalje rezultira time da ćete upadati u loše situacije i nalaziti se u negativnim životnim okolnostima (ovo izgleda kao začarani krug).

  1. Princip uzroka i posledice – sve se dešava s razlogom

Univerzalni princip uzroka i posledice navodi da sve što postoji ima uzrok koji izaziva određeni efekat. Svaki uzrok proizvodi odgovarajući efekat, a svaki efekat postoji samo na osnovu odgovarajućeg uzroka. Sve se u životu događa s razlogom. Sve što se do sada dogodilo u vašem životu desilo upravo kako je trebalo. Sve se dogodilo iz odgovarajućeg razloga. Uzrok je uvek mentalne prirode. Naš um predstavlja najviši autoritet u postojanju i trajno stvara uzroke iz kojih proističu posledice.

U ovom kontekstu često se govori o karmi. Karma nije isto što i kazna (kako se popularno misli), već konzistentan rezultat uzroka. Karmu u kontekstu kazne povezuju sa nekim obično negativnim događajem koji je izazvao negativan efekat zbog zakona rezonance. Ali karma je i ” dobra sreća”.

U suštini, nema dobre ili loše sreće u smislu da se ona dešava slučajno. Jer mi ljudi smo kreatori sopstvene stvarnosti, mi smo takođe odgovorni za našu sreću / radosti / ili nesreću / patnju / mrak u našem umu ili za to kako posmatramo svijet (sa pozitivne ili negativne tačke gledišta). Iz ovog razloga, ne ne smemo biti „podvrgnuti“ bilo kakvoj pretpostavljenoj sudbini, već treba da preuzememo svoju sudbinu u svoje ruke. Treba da budemo angažovani u sopstvenim životima i da sami utvrđujemo njegov dalji tok.

  1. Princip harmonije ili kompenzacije – sve teži usklađivanju i ravnoteži

​Prema ovom univerzalnom zakonu, sve što postoji teži balansu (ravnoteži) i harmoničnom stanju. Harmonija je osnova našeg života. Svi težimo ovom cilju na različite načine. Oduvijek samo pokušavamo da stvorimo život koji je potpuno usklađen sa našim vlastitim idejama. Ali, ovo nije samo cilj čovjeka, već svega postojećeg: biljaka i životinja.

Uzmimo jednostavan primer: ako u šoljicu sipate vruću vodu, temperatura prelazi s vode na čašu i obrnuto (temperatura se prilagođava). Princip harmonije ili ravnoteže se svuda ogleda, čak i u našim svakodnevnim radnjama. Ako želite srećan život, život u ljubavi i izobilju, morate se otvoriti za to izobilje. Ne možete blokirati život, a očekivati životno obilje – jer, dobijate onoliko koliko zaslužujete. Život je međusobna razmena, tok i kretanje koje je nemoguće zaustaviti.

Različite posledice se na kraju uvijek izjednače, kako bi se harmonija i ravnoteža što brže uspostavili. Univerzum postoji kao i kroz dinamičko uravnoteženje u harmoniji i ljubavi. Ovaj zakon se može sumirati i u rečenici: koliko daš, toliko primaš ili od života dobijamo samo onoliko koliko smo spremni i sami dati i koliko smo zaslužili.

Kada se kroz metodu terapijskog pisanja jednom upoznamo sa ovim konceptom, sve ovo će lako postati deo naše svkaodnevnice i omogućiti nam kvalitetan život i sreću.

Ako vam se sviđa, podelite....